Opening (2) // March 10 // 6 PM

Space One
(95-9 Shinheung-ro, Yongsan-gu, Seoul, Korea)

Performances:
“art rock? 29b” by Casey Wei as hazy
“This is Never That,” by Ron Tran


오프닝 (2차) // 3월 10일 // 오후 6시
스페이스 원 (서울특별시 용산구 신흥로 95-9)

퍼포먼스:
“아트 락? 29b(art rock? 29b)”, '헤이지'로 알려진 케이시 웨이
“절대 그것이 아닌 이것(This is Never That)”, 론 트란