Opening (1) // March 8 // 6 PM 

ONE AND J. +1 
33, 11 Ja-gil, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Korea, 04602

Performance:
“art rock? 29a” by Casey Wei as hazy with The Pinc Lincolns오프닝 (1차) // 3월 8일 // 오후 6시

원앤제이 플러스원 (서울시 중구 동호로 11자길 33)

퍼포먼스:
“아트 락? 29a(art rock? 29a)”, '헤이지'로 알려진 케이시 웨이 과 핑크 링컨(Pinc Lincolns)